Luật Đất đai (sửa đổi): đề xuất 13 hành vi bị nghiêm cấm

Những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai là hành vi mà người sử dụng đất, cán bộ, công chức hoặc tổ chức, cá nhân khác không được phép thực hiện khi sử dụng, quản lý đất đai.…

Xem thêm