Những loại lệ phí, thuế phải nộp khi sang tên sổ đỏ bạn nên biết

5 loại lệ phí, thuế phải nộp khi sang tên sổ đỏ bạn nên biết

Mục Lục

Khi sang tên sổ đỏ, cần phải nộp một số loại thuế phí như lệ phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp sổ đỏ hay phí công chứng, chứng thực, thuế TNCN…

1/ Lệ phí trước bạ

Khoản 2 Điều 3 Luật Phí và lệ phí 2015 quy định:

Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật này.

Tổ chức, cá nhân khi đăng ký quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất phải nộp lệ phí trước bạ. (Điều 4 Nghị định 10/2022/NĐ-CP)

Theo Điều 3 Nghị định 10/2022/NĐ-CP hướng dẫn bởi Điều 2 Thông tư 13/2022/TT-BTC đối tượng chịu lệ phí trước bạ gồm:

– Nhà, gồm: nhà ở; nhà làm việc; nhà sử dụng cho các mục đích khác.

– Đất, gồm: các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai (không phân biệt đất đã xây dựng công trình hay chưa xây dựng công trình).

– …

Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%). Theo công thức sau:

Lệ phí trước bạ phải nộp = Giá tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)
 • Mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà đất là 0,5% (Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP).
 • Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ (Nghị định 20/2019/NĐ-CP).
Những loại lệ phí, thuế phải nộp khi sang tên sổ đỏ bạn nên biết

– Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà.

- Trường hợp giá chuyển nhượng thấp hơn hoặc bằng giá nhà, đất của UBND cấp tỉnh quy định, khi tặng cho, thừa kế nhà đất:

+ Mức nộp lệ phí trước bạ với đất:

Lệ phí trước bạ = 0,5% x Diện tích x Giá 1m2 tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành

+ Mức nộp lệ phí trước bạ đối với nhà ở:

Lệ phí trước bạ = 0.5% x ( Diện tích x Giá 01 m2 x Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại)

Trường hợp đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ được xác định như sau:

Giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ = (Giá đất tại Bảng giá đất : 70 năm) x Thời hạn thuê đất

– Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

– Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất trong một số trường hợp đặc biệt:

 • Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm cả đất kèm theo là giá bán thực tế theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất mua theo phương thức đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu giá, đấu thầu là giá trúng đấu giá, đấu thầu thực tế ghi trên hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật hoặc giá trúng đấu giá, đấu thầu thực tế theo biên bản trúng đấu giá, đấu thầu hoặc theo văn bản phê duyệt kết quả đấu giá, đấu thầu (nếu có) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư bao gồm cả giá trị đất được phân bổ. Giá trị đất được phân bổ được xác định bằng giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành nhân với hệ số phân bổ. Hệ số phân bổ được xác định theo quy định tại Nghị định 53/2011/NĐ-CP và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có).
Những loại lệ phí, thuế phải nộp khi sang tên sổ đỏ bạn nên biết

2/ Phí thẩm định hồ sơ

Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định phí thẩm định hồ sơ khi sang tên nhà đất thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) nên mức thu giữa các tỉnh, thành sẽ khác nhau.

Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp.

Ví dụ:

Đối với TP HCM: phí thẩm định loại hình “Đăng ký biến động mà không thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân” khi “Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” là 900.000/ Hồ sơ và 40.000/ Thửa đất, chưa bao gồm mức thu cho công việc phục vụ thẩm định và chỉnh lý hồ sơ lưu trữ (theo giấy chứng nhận; theo trang A3, A4 và theo tờ (mức phí này nhỏ chỉ từ 2.000đ/ tờ A4 và 30.000đ/GCN).

3/ Lệ phí cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ)

Khi sang tên nhà đất, nếu người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận mới sẽ phải nộp khoản lệ phí này.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất là khoản thu mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải nộp khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất gồm: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; chứng nhận đăng ký biến động về đất đai; trích lục bản đồ địa chính; văn bản; số liệu hồ sơ địa chính.

Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương để quy định mức thu lệ phí phù hợp, đảm bảo nguyên tắc: Mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh cao hơn mức thu tại các khu vực khác; mức thu đối với tổ chức cao hơn mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân.

Miễn nộp đối với: Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng,…(tùy từng tỉnh sẽ có đối tượng miễn nộp cụ thể).

Ví dụ tại TP.HCM: Cấp giấy chứng nhận chỉ có tài sản gắn liền với đất đối với Cá nhân, hộ gia đình là 100.000đ/ giấy.

4/ Phí công chứng, chứng thực

Mức phí công chứng hợp đồng, giao dịch được xác định theo giá trị tài sản

Mức thu phí đối với việc công chứng các hợp đồng, giao dịch sau đây được tính như sau:

– Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, chia, tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất: Tính trên giá trị quyền sử dụng đất.

– Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, chia tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng trên đất: Tính trên tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền với đất, giá trị nhà ở, công trình xây dựng trên đất.

STTGiá trị tài sản/ hợp đồng (GTTS/HĐ)Mức thu (đòng/ trường hợp)
1< 50 triệu đồng50 nghìn
2Từ 50-100 triệu đồng100 nghìn
3Trên 500-1 tỷ đồng0,1% GTTS/HĐ
4Trên 1 tỷ – 3 tỷ đồng01 triệu đồng + 0,06% của phần GTTS/HĐ vượt quá 01 tỷ đồng
5Trên 3 tỷ – 5 tỷ đồng2,2 triệu đồng + 0,05% của phần GTTS/HĐ vượt quá 03 tỷ đồng
6Trên 5 tỷ – 10 tỷ đồng3,2 triệu đồng + 0,04% của phần GTTS/HĐ vượt quá 05 tỷ đồng
7Trên 10 tỷ – 100 tỷ đồng5,2 triệu đồng + 0,03% của phần GTTS/HĐ vượt quá 10 tỷ đồng
8Trên 100 tỷ đồng32,2 triệu đồng + 0,02% của phần GTTS/HĐ vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

Lưu ý, trong trường hợp giá tài sản, giá đất do các bên thỏa thuận thấp hơn mức giá do cơ quan có thẩm quyền quy định tại thời điểm công chứng thì phí công chứng sẽ được tính như sau:

Giá trị tài sản, giá trị đất tính phí = Giá đất, giá tài sản do cơ quan nhà nước quy định x Diện tích đất, số lượng tài sản ghi trong hợp đồng

5/ Thuế thu nhập cá nhân

Thuế suất đối với mua bán đất là 2% trên giá mua, bán hoặc giá cho thuê lại.

Những loại lệ phí, thuế phải nộp khi sang tên sổ đỏ bạn nên biết

– Cách tính thuế:

+ Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ mua, bán đất được xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 2%

+ Trường hợp mua bán đất là đồng sở hữu thì nghĩa vụ thuế được xác định riêng cho từng người nộp thuế theo tỉ lệ sở hữu bất động sản.

Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân khi sang tên sổ đỏ theo quy định tại Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Thông thường thì:

• Bên Bán chịu thuế thu nhập cá nhân, bên Mua chịu lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy (nếu có).

• Bên Bán chịu phí công chứng. Bên Mua chịu phí thẩm định sang tên (UBND Quận/Huyện thu).

Tổng hợp tham khảo từ NĐ-CP, Luật Phí và lệ phí 2015, TT-BTC,…

2Cs.vn


Đừng quên truy cập 2Cs mỗi ngày để đón đọc những tin tức về thị trường mới nhất và những kinh nghiệm, kiến thức hữu ích khi đầu tư mua bán bất động sản nhé cả nhà!


Là chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, quý khách hàng hoàn toàn an tâm khi làm việc, hợp tác với 2CS với đầy đủ các dịch vụ:
+ Mua, bán, chuyển nhượng, ký gửi bất động sản
+ Dịch vụ pháp lý liên quan: xin phép xây dựng, hồ sơ thừa kế, chia tách, chuyển đổi, sang tên…
+ Thiết kế xây dựng, nội – ngoại thất
+ Trang trí cảnh quan, an ninh…

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN 2CS 
Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0316152496
Ngày cấp: 21/02/2020
Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM
Hotline: 0989 888 197
Mail: hotro@2cs.vn
Địa chỉ: Số 21 Đường N, KP Ích Thạnh, P. Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Chỉ đường


Tải app 2Cs ngay:
+ Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realestate2cs
+ iOS: https://apps.apple.com/vn/app/2cs-vn-real-estate/id6443562549
Video hướng dẫn tạo tài khoản – đăng tin bất động sản: https://youtu.be/lUlBVisXGFQ

Ứng dụng 2Cs.vn – nơi đăng tin mua – bán thuê – cho thuê bất động sản dễ dàng với nhiều tiện ích trên điện thoại di động. Tải app và tạo tài khoản ngay để nhận 30 tin đăng miễn phí. Dành cho hệ điều hành iOS và Android:

 • Tải app 2Cs.vn cho iOS: https://apps.apple.com/vn/app/2cs-vn-real-estate/id6443562549
 • Tải app 2Cs.vn cho Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realestate2cs

Theo dõi các kênh khác của 2Cs:

 • Facebook: https://www.facebook.com/2Cs.vn/
 • Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRN5cXOc9Ui5k5DeHVRz_zw
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@2cs.vn.official

Liên hệ admin để được hỗ trợ: 0377907197 (zalo/viber)


Trang: 1 2

Đánh giá BĐS này

 • Chất lượng
 • Giá
 • Dịch vụ

Mục Lục

Mục Lục