CẤP SỔ ĐỎ TRƯỚC NĂM 2014 – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

CẤP SỔ ĐỎ TRƯỚC NĂM 2014 –  NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thường sẽ phức tạp hơn đất có giấy tờ. Nhiều người dân thắc mắc về điều kiện cấp sổ đỏ với đất không giấy tờ sử dụng trước năm 2014.

Căn cứ tại khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai 2013 quy định:

Mục Lục

I/ Điều kiện cấp sổ đỏ với đất không giấy tờ sử dụng trước năm 2014

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này,

có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định,

không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

 – Đến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi mới nhất vẫn tiếp tục kế thừa quy định nêu trên, tuy nhiên thay thế cụm “trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành” bằng cụm “trước ngày 1 tháng 7 năm 2014” để phù hợp với thời gian có hiệu lực của dự thảo Luật Đất đai.

 Điều này được nêu rõ tại khoản 1 Điều 137 dự thảo Luật Đất đai như sau:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 135 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được công nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không giấy tờ trước 1.7.2014 được cấp sổ đỏ khi đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

– Có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

– Trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối tại nơi có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

– Được xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định.

– Đất không có tranh chấp.

II/ 4 điều cần biết khi cấp, sang tên sổ đỏ cho đất mua trước 2008

Trường hợp người dân mua đất nhưng đất chưa được cấp sổ đỏ hoặc chưa sang tên khá phổ biến; tùy thuộc vào từng thời điểm mua bán khác nhau mà có cách xử lý khác nhau.

Căn cứ tại Khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định như sau:

Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất;

cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

– Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 1 năm 2008.

– Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này.

– Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014.

 Theo đó, nếu người dân đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước năm 2008 cần phải biết một số nội dung sau để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

CẤP SỔ ĐỎ TRƯỚC NĂM 2014 – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

2.1 Mua bán đất bằng giấy viết tay vẫn được cấp sổ đỏ

Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Hay nói cách khác, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp hợp đồng có công chứng hoặc chứng thực (hợp đồng bằng giấy viết tay có chữ ký của các bên vẫn được công nhận).

2.2 Người mua được đứng tên sổ đỏ nếu đủ điều kiện cấp

Quy định trên cũng nêu rõ: Người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

Trong quy định này cần chú ý 2 vấn đề:

Vấn đề 1: Người đang sử dụng đất được quyền thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu và giấy chứng nhận sẽ đứng tên mình thay vì phải tìm “chủ đầu tiên” để họ đứng tên.

Vấn đề 2: Chỉ được cấp giấy chứng nhận lần đầu nếu đủ điều kiện.

2.3 Việc chuyển nhượng được công nhận dù đất không có giấy tờ

Việc chuyển nhượng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP) chỉ được công nhận nếu xảy ra trước ngày 1.1.2008.

Trường hợp chuyển nhượng trong giai đoạn từ 2008 đến trước ngày 1.7.2014 thì đất phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

2.4 Hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận

Thực hiện như thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu theo quy định của pháp luật đất đai.

CẤP SỔ ĐỎ TRƯỚC NĂM 2014 – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

III/ Mua đất bằng giấy tay trước năm 1993 có được cấp sổ đỏ không?

Mua bán đất bằng giấy viết tay được hiểu là việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua hợp đồng nhưng không thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán này. Nhiều người dân thắc mắc liệu đất mua bằng giấy viết tay trước năm 1993 có được cấp sổ đỏ không.

3.1 Quy định mua đất bằng giấy viết tay

Theo đó, về hiệu lực của giao dịch mua bán đất bằng giấy viết tay được quy định như sau:

a. Trường hợp chuyển nhượng đất từ trước ngày 1.7.2014

Tại khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền như sau:

Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất;

cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

+ Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 1 năm 2008.

+ Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này.

Theo quy định trên, nếu đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 1.7.2014 thì khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển nhượng nộp hợp đồng có công chứng hoặc chứng thực.

Nói cách khác, trường hợp chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay từ trước ngày 1.7.2014 vẫn được công nhận hiệu lực.

b. Trường hợp chuyển nhượng từ ngày 1.7.2014 đến nay

Căn cứ tại Điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau phải công chứng, chứng thực nếu không sẽ không có hiệu lực, trừ khoản 2 Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015.

Do đó, trường hợp mua bán đất bằng giấy viết tay từ ngày 1.7.2014 đến nay sẽ không được công nhận hiệu lực.

3.2 Mua đất bằng giấy tay trước năm 1993 có được cấp sổ đỏ không?

Trường hợp đang sử dụng đất mà chưa được cấp giấy chứng nhận thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất nếu:

 • Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1.1.2008.
 • Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 1.1.2008 đến trước ngày 1.7.2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất.
 • Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước 1.7.2014.

Như vậy, trường hợp các bên mua bán đất bằng giấy viết tay (không có công chứng, chứng thực) từ trước năm 1993 thì được thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu.

Đọc tiếp trang 2: ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ CÓ ĐƯỢC TÁCH SỔ ĐỎ KHÔNG?

Tổng hợp từ Luật Đất đai, NĐ-CP, TT-BTNMT, Báo Lao động,…

Đừng quên truy cập 2Cs mỗi ngày để đón đọc những tin tức về thị trường mới nhất và những kinh nghiệm, kiến thức hữu ích khi đầu tư mua bán bất động sản nhé cả nhà!


Là chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, quý khách hàng hoàn toàn an tâm khi làm việc, hợp tác với 2CS với đầy đủ các dịch vụ:
+ Mua, bán, chuyển nhượng, ký gửi bất động sản
+ Dịch vụ pháp lý liên quan: xin phép xây dựng, hồ sơ thừa kế, chia tách, chuyển đổi, sang tên…
+ Thiết kế xây dựng, nội – ngoại thất
+ Trang trí cảnh quan, an ninh…

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN 2CS 
Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0316152496
Ngày cấp: 21/02/2020
Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM
Hotline: 0989 888 197
Mail: hotro@2cs.vn
Địa chỉ: Số 21 Đường N, KP Ích Thạnh, P. Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Chỉ đường
Văn phòng Long An: ấp 2, xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Chỉ đường


Tải app 2Cs ngay:
+ Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realestate2cs
+ iOS: https://apps.apple.com/vn/app/2cs-vn-real-estate/id6443562549
Video hướng dẫn tạo tài khoản – đăng tin bất động sản: https://youtu.be/lUlBVisXGFQ

Ứng dụng 2Cs.vn – nơi đăng tin mua – bán thuê – cho thuê bất động sản dễ dàng với nhiều tiện ích trên điện thoại di động. Tải app và tạo tài khoản ngay để nhận 30 tin đăng miễn phí. Dành cho hệ điều hành iOS và Android:

 • Tải app 2Cs.vn cho iOS: https://apps.apple.com/vn/app/2cs-vn-real-estate/id6443562549
 • Tải app 2Cs.vn cho Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realestate2cs

Theo dõi các kênh khác của 2Cs:

 • Facebook: https://www.facebook.com/2Cs.vn/
 • Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRN5cXOc9Ui5k5DeHVRz_zw
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@2cs.vn.official

Liên hệ admin để được hỗ trợ: 0377907197 (zalo/viber)

Trang: 1 2

Đánh giá BĐS này

 • Chất lượng
 • Giá
 • Dịch vụ

Mục Lục

Mục Lục